ICRYPEX KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar ve Sözleşmenin Konusu

  1. İşbu Kullanım Sözleşmesi ICRYPEX Bilişim A.Ş. (bundan sonra ICRYPEX olarak anılacaktır) ile www.icrypex.com internet sitesine (bundan sonra Site olarak anılacaktır) üye olan KULLANICI arasında, TARAFLAR’ın Sözleşme’de açıklanan hizmetlere yönelik hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
  2. Kullanım Sözleşmesi bir tarafta ………………………………………………………………… adresinde mukim ……………………… (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) ile Maslak Mh. Maslak Meydan Sk. Spring Giz Plaza No:5/57 Sarıyer / İSTANBUL adresinde mukim ICRYPEX Bilişim A.Ş. (bundan sonra ICRYPEX olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.
  3. ICRYPEX ve KULLANICI birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.
 2. Kullanım Sözleşmesinin Amacı

  1. İşbu Sözleşme KULLANICI’nın Site’ye elektronik ortamda üye olması ile başlar. KULLANICI, Site’ye üye olurken işbu sözleşmenin tüm hükümlerini okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder. ICRYPEX tarafından KULLANICI’ya sunulan işbu Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan koşul, kural ve şartlar da Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.
  2. İşbu Sözleşme KULLANICI’nın alıcı veya satıcı olarak, alım satım işlemlerinden kar elde etmek amacıyla kripto varlık alıp satmalarını sağlayan platformdan faydalanılmasına ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.
 3. Tanımlar

  1. ICRYPEX: ICRYPEX Bilişim AŞ’ni ifade eder.
  2. Site: icrypex.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.
  3. KULLANICI/lar: icrypex.com internet sitesine üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden faydalanan gerçek kişi veya kişileri ifade eder.
  4. TARAFLAR: ICRYPEX ve internet sitesi Kullanıcı/larını ifade eder.
  5. Kripto Varlık: Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen, NFT’ler dahil gayri maddi varlıkları ifade eder. Kripto varlıklar ancak dijital cüzdanlar arasında transfer edilebilir.
  6. Dijital Cüzdan: Site üzerinde işlem yapılabilen kripto varlık adreslerini ve bu adreslerin şifrelerini tutan bilgisayar dosyasıdır.
  7. Banka: Türkiye’de Türk kanunları uyarınca kurulmuş ve faaliyetlerini sürdüren bankalardır.
  8. NFT (non – fungible token): Dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, dağıtık defter veya benzeri bir teknolojide depolanan veri birimidir. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir.
 4. Genel Esaslar

  1. KULLANICI, kripto varlıklara yatırım yapmanın belli başlı riskler içerdiğini bildiğini kabul ve beyan eder. KULLANICI, işbu Sözleşmenin imzalanması ile kripto varlıklara yatırımın risklerini anladığını, fiyat değişimlerinden oluşan kar ve zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu, bu yatırımı sebebiyle herhangi bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda ICRYPEX’in hiçbir sorumluluğu olmadığını, hiçbir hak talep edemeyeceğini ve ICRYPEX’ten bu nedenle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. ICRYPEX Bilişim A.Ş.’ye ait www.icrypex.com internet sitesi bir online kripto varlık alım – satım platformudur. Site üzerinden kullanıcılar birbirleri ile alış-satış yaparlar. Site sadece bu alış-satış işlemine imkân sağlayan alt yapıyı temin eder. ICRYPEX hiçbir şekilde işlemlerin sonuçlanmasını ya da Site’ye girilen emirlerin gerçekleşmesini garanti etmez. Fiyatlar tamamen işlem gerçekleştiren tarafların ilgili kripto varlıklara yönelik arz – talep ilişkisine göre belirlenir. Sitede oluşan fiyatları ICRYPEX belirlemez. Fiyatlarda ortaya çıkan değişiklikler ya da işlemlerin gerçekleşmemesi nedeniyle kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan veya doğacak zararlardan ICRYPEX sorumlu tutulamaz.
  3. Site üzerinden kullanıcılar birbirleri ile açık arttırma veya eksiltme yöntemi suretiyle kripto varlıkları alır veya satarlar. ICRYPEX’in arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. KULLANICI’nın işlemi talep anı ile işlemin gerçekleştiği an arasında meydana gelebilecek fiyat farklılıklarından ICRYPEX sorumlu tutulamaz. Burada açıklanan sebeplerden doğacak zarar ve kayıpların sorumluluğu KULLANICI’ya aittir.
  4. Kripto varlık alım – satım işlemlerinde herhangi bir garanti fonu uygulaması veya tazminat sistemi yoktur. Satım işleminde satıma konu kripto varlığın, alım işleminde ise alım nedeniyle ödenmesi gereken nakde ilişkin yükümlülükler ilgili kullanıcıların sorumluluğundadır. İşlemin taraflarının herhangi birisinin herhangi bir nedenle yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da yerine getirmekte gecikmesi, temerrüde düşmesi durumunda ICRYPEX söz konusu işleme ilişkin karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesinde taraf değildir, hiçbir sorumluluk kabul etmez.
  5. KULLANICI, kendi hesaplarının güvenliklerini sağlamak zorundadır. ICRYPEX tarafından bildirilen güvenlik önlemleri tavsiye niteliği taşır. Güvenlik tavsiyeleri Site’de yer alan “Yardım Merkezi” menüsünde bulunur. Söz konusu güvenlik önemleri alınmış olmasına rağmen, KULLANICI’nın doğmuş veya doğacak olan zararlarından ICRYPEX hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. TARAFLAR, KULLANICI hesaplarının güvenliği için kendilerine düşen azami özeni göstermekle yükümlüdür. Bu çerçevede KULLANICI, hesabını güvencede tutacak tüm önlemleri almakla yükümlüdür. ICRYPEX ise KULLANICI adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto varlıkların güvenliği için azami özeni göstermekle yükümlüdür. ICRYPEX’in tüm çabalarına rağmen oluşabilecek hırsızlık / dolandırıcılık olaylarından ICRYPEX hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  6. Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videoların, algoritmaların, çizimlerinin, tasarımlarının, modellerinin ve diğer tüm fikri ve sinai mülkiyet haklarının sahibi (üçüncü taraflardan sağlanan içerik ve uygulamalar hariç) ICRYPEX’tir. Site’de sunulan hizmetlerin ve servislerin, yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı ICRYPEX’e aittir. ICRYPEX bu servis ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı davranması durumunda, sözleşmenin tek taraflı, haklı ve ihbarsız feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluğu aldığını kabul eder.
  7. Site üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü kişilerden ve/veya kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, raporlar, analizler, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. ICRYPEX’in sunmuş olduğu raporlar sadece bilgilendirmeye yönelik olup doğruluğu ICRYPEX tarafından garanti edilmemektedir. Verilerin birbiriyle çelişkili veyahut tutarsız olma durumu olabilir. Bu konuda doğabilecek zararlardan ICRYPEX sorumlu değildir.
  8. ICRYPEX, herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir ve benzer alım – satım platformlarından bağımsız bir şirkettir. Kullanıcı tarafından, ICRYPEX dışında bir platformda yapılan alış – satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğabilecek kar veya zararlardan ICRYPEX hiçbir şekilde sorumlu veya ödeme yükümlülüğü altında değildir.
  9. KULLANICI, Siteye üye olabilmesi ve kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan kaynaklanacak mesuliyet KULLANICI’ya aittir. ICRYPEX, KULLANICI’nın hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit etmesi halinde, sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir ve kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmadan iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Bu nedenlerden ötürü doğabilecek hiçbir zarardan ICRYPEX sorumlu olmayacaktır. KULLANICI’nın kripto varlık bu durumdan etkilenmez ve KULLANICI’nın varsa kripto varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde KULLANICI’ya derhal iade edilir.
 5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  1. KULLANICI verdiği bilgilerin doğru, kesin, güncel ve eksiksiz olduğunu ve hukuka aykırı bir şekilde herhangi bir başka kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmediğini veya herhangi bir kişi veya kurumla olan bağlantıları hakkında yanlış bilgi vermediğini, sahte antetler kullanmadığını veya kimliğini herhangi bir amaç doğrultusunda gizlemediğini, kendisine ait bilgilerin değişmesi halinde bu bilgileri yazılı olarak bildirmek suretiyle güncellemesi gerektiğini, aksi takdirde yaptığı işlemlerde değişiklik öncesi bilgilerin esas alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. KULLANICI, kimliğinin sahte olması ya da üzerinde tahrifat yapılmış olması, kendi imzası dışında bir imza atması, sahte imza kullanması, sahte kimlikle başkasının imzasını taklit etmesi, hile yapması, yanlış bilgiler vermesi, ya da teyit ettiği adreste oturmaması gibi durumlarda kendisine atfedilemeyecek kusurlardan dolayı ICRYPEX sorumlu tutulamaz. KULLANICI bu konulara ilişkin oluşabilecek maddi ve manevi her türlü sorumluluk ve zararın kendisine ait olduğunu kabul eder.
  3. Eğer KULLANICI gerçek kişi ise, akli dengesi yerinde, yasal yaşta ve hukuki ehliyete sahiptir.
  4. Eğer KULLANICI gerçek kişi değilse;
   1. a) KULLANICI kendi tabi olduğu yasalara uygun bir şekilde kurulmuş ve mevcut bir şirkettir;
   2. b) İşbu Sözleşme kapsamında tüzel kişiyi her konuda temsil eden her bir şahıs KULLANICI tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiştir.
   3. c) Tüzel kişi KULLANICI, işbu Sözleşme’nin imzalanması sırasında tüzel kişiliğe ait ana sözleşmeyi, noter tasdikli en yeni imza sirkülerini ve bu Sözleşme’yi tüzel kişilik adına imzalayacak olan yetkili temsilcilerinin kimlik belgelerinin asıllarını ve ICRYPEX’in uygun göreceği diğer her türlü belgeleri ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, Sözleşme’nin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgelerde vaki olabilecek değişiklikleri de yazılı olarak derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
   4. d) Temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/veya değişmesi halinde, tüzel kişi KULLANICI tarafından bu durum, yazılı olarak hemen ICRYPEX’e bildirilecektir. Bu kimselerin yetkilerinin geri alındığı ya da değiştirildiği ICRYPEX’e yazılı olarak bildirilmedikçe, tasarruf yetkileri yürürlükte kalacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ya da başkaca herhangi bir yayın organında yetkinin geri alınması ya da değiştirilmesi hakkında yapılacak olan yayınlar, tüzel kişi KULLANICI tarafından ICRYPEX’e yazılı olarak bildirilmedikçe bağlayıcılık taşımaz. Bildirim yapılmaması veya bildirimlerdeki gecikmeden doğabilecek her türlü zararlardan münhasıran tüzel kişi KULLANICI sorumludur.
  5. KULLANICI, aksine sonradan yapılacak belirlemelere bakılmaksızın, kripto varlık alım-satım işlemleri yapmak için uygun olduğunu ve gerekli bilgi ve deneyime sahip olduğunu, gerçekleştirmiş olduğu işlemler sonucunda zarar edebileceğini bildiğini ve bu zararları göze aldığını ve bu zararları kaldırabilecek finansal güce sahip olduğunu taahhüt eder.
  6. Müşterek hesaplar müstesna olmak üzere, KULLANICI dışında başka hiçbir kişinin KULLANICI hesaplarında payı yoktur ve olmayacaktır. KULLANICI ICRYPEX nezdindeki tüm varlıkları üzerinde tam yararlanma hakkına sahip olduğunu; ICRYPEX nezdindeki hesap ve cüzdanlarına yatırmış ya da transfer etmiş olduğu nakit ve kripto varlıkları yasal faaliyetlerden elde ettiğini; hiçbir şekilde suçtan elde edilen gelir niteliğini taşımadığını ve taşımayacağını; ICRYPEX’in işlem öncesinde verilmiş izni olmaksızın varlıkları üzerinde herhangi bir kişiye teminat hakkı tanımayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederi. Bu yönde bir teminat hakkının tanınmış olması hukuken geçerli olmayacaktır.
  7. KULLANICI, işbu Sözleşme’yi anlamadıkça hesabında herhangi işlemi gerçekleştirmeyecek olup, KULLANICI herhangi bir işlem gerçekleştirmesinin işlem tarihinde yürürlükte olan bu Sözleşmeyi okuduğuna ve anladığına karine sayılacağını beyan ve taahhüt eder. KULLANICI ya da üçüncü kişilerin ehliyetsiz olması halinde, bu durum ICRYPEX’e derhal yazılı olarak bildirilir, aksi halde ICRYPEX’in uğrayacağı zararlar KULLANICI tarafından karşılanır.
  8. KULLANICI ICRYPEX nezdindeki hesaplarını herhangi yasa dışı işlem için kullanmayacağını taahhüt eder.
  9. KULLANICI yürürlükte bulunan bütün kanunlar ve yönetmeliklere her zaman uygun davranacağını kabul eder. KULLANICI, bu sözleşmenin imzalanması ve teslimi ile bu sözleşme kapsamında üstlendiği bütün yükümlülüklerin ve gerçekleştireceği işlemlerin herhangi bir yasa, yönetmelik, kararname, tüzük tebliğ veya ilke kararını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.
  10. KULLANICI, işbu Sözleşme ve bununla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek için hukuken gerekli yetki, kapasite, onay, lisans ve yetkilendirmeleri alacak ve bunlara uygun davranacaktır.
  11. KULLANICI, (i) kendisi veya kendisi için başkaları tarafından finansal durumu veya diğer hususlara ilişkin olarak temin edilen bilgilerin, temin edildikleri sırada doğru olmadığının, eksik veya yanıltıcı olduğunun farkına vardığında veya (ii) bu bilgiler daha sonradan yanlış, eksik veya yanıltıcı hale geldiğinde derhal ICRYPEX’e bildirecektir. İşbu Sözleşme, işbu Sözleşme tahtında yapılan işlemler ve bunlar tahtında veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan bütün yükümlülükler (tutarı, tarafı, garantörleri, kayyumları, yasal temsilcileri, halefleri ve temlik alanları dahil) geçerli, icra edilebilir ve KULLANICI için bağlayıcı olup, KULLANICI’nın veya herhangi bir varlığının tabi olduğu yönetmelik, talimat, ödeme veya sözleşmeye aykırılık teşkil etmemektedir. KULLANICI yatırdığı paranın uyuşturucu ticaretinden, adam kaçırmadan veya başka herhangi bir suçtan veya kanuna aykırı faaliyetten kaynaklanmadığını beyan ve taahhüt eder.
  12. KULLANICI, Sözleşme’nin imzalanması sırasında kimlik belgesinin aslı ile beyan ettiği adresi doğrulayan adres teyit belgesini ve ICRYPEX’in uygun göreceği diğer her türlü belgeyi ibraz etmeyi kabul eder. KULLANICI imzaladığı işbu Sözleşme ile birlikte ICRYPEX’e tevdi ettiği nüfus cüzdanındaki ya da nüfus cüzdanı yerine geçecek diğer belgelerdeki kimlik bilgilerinin ve adres teyit belgesi ile bildirdiği ikametgâh bilgilerinin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
  13. KULLANICI, kanuni adres değişikliğini 5 (beş) gün içinde tasdik edici belgelerle ICRYPEX’e bildireceğini, ICRYPEX’in KULLANICI bildirimi olmadan KULLANICI’nın adresinin değiştiğini tespit etmesi halinde işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetme, hesaplarını kapatma ve yararlandığı tüm hizmetlerin kullanımını durdurma hakkına sahip olduğunu ve bu nedenle herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  14. KULLANICI, ICRYPEX nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarda sadece kendi adına ve kendi hesabına işlem yapacağını, başkaları adına veya hesabına, temsilci ya da başka bir sıfatla işlem yapmayacağını, her ne ad altında olursa olsun komisyon tahsil etmeyeceğini, ICRYPEX tarafından sunulan veya benzeri nitelikteki hizmetlerde bulunmak amacıyla mekan, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonlarının bulunmadığını, nakit veya nakit ile temsil edilebilecek varlıkları almadığını ve teslim etmediğini, bu işlemlerden herhangi birinin KULLANICI tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını ve zikredilen sebeplere binaen ICRYPEX tarafından herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.
  15. KULLANICI, NFT satın almakla orijinal eserin telif hakkına sahip olmayacağını bildiğini kabul ve beyan eder. KULLANICI satın aldığı NFT’nin üzerinde tekrar satma hakkına sahiptir; KULLANICI satın almış olduğu NFT’nin kopyalarını yaparak, bu kopyaları satma hakkına sahip değildir. KULLANICI bu yasağa aykırı davranışı nedeniyle ICRYPEX'in ve/veya orijinal eser sahibinin karşı karşıya kalacağı manevi dahil tazminat, para cezası veya her ne nam adı altında olursa olsun maddi kaybını, ICRYPEX’in usulüne uygun talebi üzerine başkaca bir işleme gerek kalmaksızın karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  16. KULLANICI alım satıma konu ettiği NFTlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa tabi olmadığı, söz konusu Kanuna dayalı hiçbir hak iddiasında bulunmayacağını; satın almış olduğu NFT’nin, üreticisi tarafından birden fazla üretmiş olabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  17. KULLANICI, Platformda işlem gören kripto varlık fiyatlarının benzer platformlarda oluşan fiyatlara nazaran bariz derecede farklı olması, fiyatların yanlış üretilmesi, Platformda ortaya çıkacak teknik veya yazılımsal aksaklıklar veya sistemlerin düzgün çalışmaması nedeniyle diğer platformlara nazaran bariz derecede farklı fiyatlar üzerinden işlem gerçekleşmesi durumunda, gerçekleşen bu işlemlerin ICRYPEX tarafından iptal edilebileceğini, işlemlerdeki fiyatların değiştirilebileceğini; ICRYPEX’in işbu Sözleşme ile kendine tanınan bu yetki kapsamında işlemleri iptal etmesi veya işlem fiyatlarını değiştirmesi durumunda hiçbir maddi, tazminat veya her ne ad altında olursa olsun benzeri bir ödeme talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  18. KULLANICI, Platformda gerçekleştirmiş olduğu işlemlerde hiçbir yazılım veya algoritma kullanmayacağını; ICRYPEX’in bilgisi ve izni olmaksızın bu nitelikteki herhangi bir yazılım üzerinden Platforma emir iletmeyeceğini; bu ve benzeri nitelikteki yazılımlar vasıtasıyla veya yazılım olmaksızın Platformda oluşan teknik ve işlevsel aksaklıkları ya da açıkları suiistimal etmek ve kullanmak suretiyle işlem gerçekleştirmeyeceğini; fiyatları etkilemeye çalışmayacağını; ICRYPEX nezdindeki işlemlerini işbu Sözleşmeyi imzalamakla kabul ettiği dürüstlük kuralı çerçevesinde gerçekleştireceğini; bu yükümlülüğe ya da dürüstlük kurallarına aykırı davranışların tespiti halinde ICRYPEX tarafından, gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin iptal edilebileceğini, fiyatların piyasa fiyatlarına değiştirilebileceğini; ICRYPEX’in bu yöndeki kararı nedeniyle hesabında oluşan kaybı hiçbir şekilde talep etmeyeceğini, maddi veya manevi, tazminat, kar kaybı, zarar veya her ne ad altında olursa olsun talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Hesap İşlemleri ve Hesapların Devredilemezliği

  1. KULLANICI yalnızca tek bir hesaba, birden çok kripto varlık adresine sahip olabilir ve siteyi yalnızca işbu Sözleşme’de tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. KULLANICI, ICRYPEX’in aynı kullanıcıya ait birden fazla hesaba sahip olduğunu tespit ederse KULLANICI’ya ait tüm hesapları ihbarsız iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu ve ICRYPEX’in bu konuda sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerden doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya aittir. Hesabının iptal edilmesi, durdurulması veya askıya alınması işlemlerinden KULLANICI’nın kripto varlıkları etkilenmez ve KULLANICI’nın varsa kripto varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde KULLANICI’ya derhal iade edilir.
  2. KULLANICI, Siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz veya her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. KULLANICI’nın bu yasağa aykırı hareketlerinin tespiti halinde ICRYPEX, KULLANICI’nın hesabını önceden hiçbir bildirime ihtiyaç olmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. ICRYPEX’in bu hakları kullanması nedeniyle KULLANICI, ICRYPEX’i gayri kabili ibra ettiğini kabul ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan KULLANICI sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de KULLANICI’ya aittir. Bu maddeye aykırı eylemleri nedeniyle KULLANICI hesabının iptali, durdurulması veya askıya alınması durumunda KULLANICI’nın kripto varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa kripto varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde KULLANICI’ya derhal iade edilir.
  3. KULLANICI’nın hesabı, kendisine gönderilecek SMS konfirmasyonundan sonra işlem yapılabilir hale gelecektir. SMS gönderimi sırasında GSM operatörü nedeniyle yaşanacak gecikmeler ya da KULLANICI’dan kaynaklanan hatalar nedeniyle doğabilecek kayıp ve zarardan ICRYPEX sorumlu tutulamaz.
  4. Site’ye üye olarak Site üzerinden işlem yapmak isteyen KULLANICI, kimlik bilgilerini ve adres teyit belgesini belgelemek suretiyle hesabını aktif hale getirmek zorundadır. Hesabını aktif hale getirmeyen KULLANICI Site’de işlem yapamaz. Hesaba ilişkin günlük ve aylık işlem limitleri www.icrypex.com adresinde ilan edilir.
  5. KULLANICI, ICRYPEX nezdinde bulunan hesabını kendi dijital cüzdanı olarak kullanmayacak ve kripto varlık çekme işlemlerini kendisine ait bir cüzdanın adresine yapacaktır. Aksi halde, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan KULLANICI sorumludur. KULLANICI kendisine hataen fazla yapılan ödemeleri 2 (iki) iş günü içerisinde iade etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın ICRYPEX re’sen, yapılan sebepsiz kripto varlık ödemesini geri alma hakkına sahiptir.
 7. Para Yatırma / Çekme İşlemleri

  1. ICRYPEX KULLANICI’nın para transferlerindeki gecikmeden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  2. Para yatırma işlemlerinin KULLANICI ismine kayıtlı olan banka hesabından yapılması zorunludur.
  3. Para yatırma ve çekme kuralları Site üzerindeki Yardım Merkezinde ve diğer sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür. ICRYPEX para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin olarak ICRYPEX tarafından ilan edilen sürelerin dışında işlem yapılması halinde, ICRYPEX doğacak zarar ve kayıplardan sorumlu değildir.
  4. ATM’ler üzerinden kartsız bankacılık işlemleri ile para transferi gerçekleştirilmesi halinde eşleştirilecek hesaba veya kişiye ait referans kodu, isim veya unvan zorunlu olarak belirtilmelidir. Bu unsurlar yer almadan yapılan transfer/ödeme işlemlerinin tespit edilmesi halinde ICRYPEX’in söz konusu transferleri iade etme veya söz konusu tutarlar ile iletilecek emirleri kabul etmeme hakkına sahiptir.
  5. İşlemlerin şüpheli görülmesi durumunda, ICRYPEX KULLANICI’nın yapmış olduğu para transferlerini kabul etmeme, kripto varlık da dahil olmak üzere her türlü para transferlerini iade etme hakkına sahiptir.
  6. ICRYPEX, reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için KULLANICI’dan kimlik ibrazı ve transfer gerçekleştiren kişinin banka hesabı bilgisini isteme hakkına sahiptir. KULLANICI’nın kendi ismi dışında başka bir isme açılmış banka hesabına talep etmiş olduğu para transferi işlemleri gerçekleştirilmez.
 8. Emir İletimi ve Şifre Kullanımı

  1. KULLANICI’nın alım satım emrini internet ortamında, uzaktan erişim kanalları ile veya telefonla verebilmesi, ICRYPEX’in internet ortamında sunacağı bilgi ve haber yayınlarını izleyebilmesi için öncelikle yeterli donanıma sahip ve emir iletimine uyumlu bir cihaz ile bağlantı hattına sahip olması gerekir. Bunların tamam ve hazır olmaması veya yetersiz olması halinde doğacak zarar ve ziyanlar ve bu hizmetten yararlanamama sorumluluğu tamamen KULLANICI’ya aittir.
  2. ICRYPEX, işbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra, KULLANICI’ya Site’ye giriş, Site’de alım satım işlemlerini yapması ve Site’de yer alacak veri yayınlarından yararlanması için, yalnızca kendisi tarafından kullanılacak olan bir “şifre” verecektir. Verilen şifrenin, ilk kullanımda KULLANICI tarafından belirlenen yeni bir şifre ile değiştirilmesi sorumluluğu tamamen KULLANICI’ya aittir. Şifrenin muhafazasından tamamen KULLANICI sorumludur.
  3. KULLANICI, elektronik iletişim sistemleri (Internet, vb.) ile işlem yapmak üzere ICRYPEX’den aldığı üye numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. KULLANICI üye numarası ve şifresinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler ilgili üye numarası ve/veya şifre izinli veya izinsiz olarak başkaları tarafından kullanılmış olsa bile KULLANICI tarafından gerçekleştirilmiş sayılır ve tüm sonuçları KULLANICI’ya ait olur. KULLANICI tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının ICRYPEX’e bildirilmesi halinde ICRYPEX, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.
  4. Şifrenin unutulması ve/veya başkaları tarafından öğrenilmesi halinde, KULLANICI, mümkün olan en kısa sürede sözlü, kayıtlı telefon ile, takibinde de yazılı olarak, eski şifresinin iptal edilerek kendisine yeni bir şifre verilmesini ICRYPEX talep edecek ve işbu durumdan ICRYPEX’i yazılı olarak haberdar edecektir. İşbu müracaat üzerine, ICRYPEX eski şifreyi derhal iptal ederek, KULLANICI’ya yeni bir şifre verecektir. Eski şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde yapılacak işlemler neticesinde meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır. Şifre iptal işlemlerinin ICRYPEX nezdinde ancak mesai saatleri içerisinde yapılabildiğini ve bu nedenle mesai saatleri dışında şifre iptal işlemlerinin yapılamamasından dolayı ICRYPEX’in sorumluluğunun olmadığını KULLANICI kabul ve beyan eder.
  5. ICRYPEX, güvenlik amacıyla ve şüpheli durumlarda şifrenin KULLANICI tarafından yeniden oluşturulmasını teminen şifreyle hesaba erişim imkânı engelleyebilir. Bu durumda en seri iletişim yoluyla KULLANICI bilgilendirir. ICRYPEX’in bu davranışı iyi niyete aykırı bir davranış olarak ileri sürülemez. KULLANICI böyle bir blokenin hesabının güvenliği için yapılabileceğini önceden bildiğini, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde hesabına ilişkin emir iletememekten dolayı doğabilecek zararların sonuçlarını gayrı kabili rücu kabul ve beyan etmiştir.
  6. ICRYPEX, KULLANICI’nın hizmetine sunmuş olduğu internet alt yapısını, web sitesini, işlem ve uygulamaların içeriğini ve şeklini dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. KULLANICI tüm değişiklikleri peşinen kabul eder.
  7. Alım satım emirlerinin yerine getirilebilmesi için KULLANICI hesabında yeterli miktarda parasının olması ya da satışı verilen kripto varlıktan yeterli miktarda bulunması gerekmektedir. Kredi kullandırılması, hesapta olmayan kripto varlıkların satılabilmesi ya da kripto varlıkların ödünç verilebilmesi hizmetlerini verip vermeme yetkisi tamamen ICRYPEX’in takdirindedir. Bu hizmetlerin sunulması durumunda ilgili kullanım koşulları ile işlemlere ilişkin usul ve esaslar ICRYPEX tarafından belirlenir ve Site vasıtası ile duyurulur.
  8. KULLANICI’nın kendisine tahsis edilmiş hesap numarası ve kendisi tarafından değiştirilmiş, ayrıca dilediği zaman değiştirebileceği şifre, parola adı gibi bilgileri kullanarak ilettiği tüm işlemlerin sistem gereği imzası olmadan yapılacağı ve bu şekilde verilecek emirlerin sadece KULLANICI’nın bildiği şifre ile gerçekleştirilmesi nedeniyle yazılı talimat sayılması hususunda KULLANICI ile ICRYPEX anlaşmışlardır.
  9. ICRYPEX gerekli gördüğü her durumda işlem yapmadan önce KULLANICI’dan teyit isteme ve kimlik doğrulama hakkını saklı tutar. ICRYPEX, KULLANICI’dan teyit veya doğrulama alamadığı için emir veya işlemi yerine getirmemesinden ya da teyit veya doğrulama alması süreci nedeniyle yaşanacak gecikmelerden doğabilecek zararlardan dolayı KULLANICI’ya karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
  10. ICRYPEX, KULLANICI’ya ait hesapta uzun süre işlem yapılmaması, KULLANICI’nın bu Sözleşme ve diğer çerçeve sözleşmelerdeki taahhütlerine aykırı davranması, uzaktan erişim kanallarından ilettiği emirlerde ilgili mevzuat ve işbu Sözleşme hükümlerini ihlal edecek şekilde hareket etmesi, KULLANICI’ya kayıtlı irtibat bilgilerinden ulaşılamaması durumlarında işlemler devam ederken dahi KULLANICI hesabını emir iletimine kapatma ve şifresini bloke etme hakkına sahiptir. KULLANICI, ICRYPEX’in bu hakkını bildiğini ve kendisinin bu nedenle uğrayacağı muhtemel zararlardan dolayı ICRYPEX’i sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.
  11. KULLANICI, ICRYPEX’in web sitesindeki şifreli giriş yapılan alandaki duyuru bölümünü, şifresiz giriş yapılabilen sayfalardaki duyuru, bilgi, ücret, değişiklik, kampanya ve tarifeler gibi bilcümle uygulamaları takip edeceğini, bunları bilmemesi nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı ICRYPEX’in sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
  12. KULLANICI, uzaktan erişim kanallarını kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olduğunu, hatalı kullanım ve eksik bilgisi sonucu yanlış işlem yapması veya teknolojik sebepli zarar ve ziyandan ICRYPEX’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
  13. KULLANICI, elektronik ortamdan vereceği talimat ve emirlerin öngörülemez bir nedenle; telekomünikasyon ağlarında, uydu bağlantıları, internette veya uzaktan erişim kanallarında, sistemde, telefonda, modem hattında, bilgisayarda veya bilgisayar donanımında meydana gelebilecek teknik ve benzeri arızalar nedeniyle yerine getirilememesi ile eksik veya yanlış olarak yerine getirilmesinden dolayı ICRYPEX’in sorumlu olmayacağını, ICRYPEX’in bu konuda araştırma yapma zorunluluğunun bulunmadığını KULLANICI kabul, beyan ve taahhüt eder.
  14. 18 yaşından küçüklerin veya vesayet altındaki kişilerin ICRYPEX tarafından İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmet ve ürünlerinden yararlanabilmeleri kanuni temsilcilerinin onayı ile mümkündür. Bu ürün ve hizmetlerin bu kişiler tarafından kullanımı esnasında onları her türlü maddi ve manevi zarar ve kayıptan korumak kanuni temsilcilerinin sorumluluğunda olup, ICRYPEX bu tür zarar ve kayıplardan dolayı mesul tutulamaz.
  15. Elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, vb.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, KULLANICI’nın emir iletememesinden kaynaklanan zararlardan ICRYPEX sorumlu tutulamaz.
  16. KULLANICI, almış olduğu şifre ile işlem yapacağı platformun herhangi bir nedenle kendisi veya kendisi ile ilişkilendirilebilecek üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı ICRYPEX’e karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def’ilerden feragat ettiğini, bu nedenle ICRYPEX’in uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. ICRYPEX ayrıca uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile KULLANICI’ya başvurma hakkını saklı tutar.
  17. KULLANICI, internet üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendisi kullanacaktır. KULLANICI, ICRYPEX internet hattından başkalarına işlem yaptırıp, bu kullanım sebebi ile komisyon, ücret vb. gibi doğrudan ya da dolaylı maddi menfaatler temin edemez. ICRYPEX bu tip işlemlerin vuku halinde, yasal merciler nezdinde veya 3. Kişilerle KULLANICI arasında doğabilecek ihtilaflardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmaz.
  18. KULLANICI, kendisine verilen şifrelerin 3. Kişiler tarafından kullanıldığının tespiti halinde veya düzenleyici kuruluşlar, resmi merciler veya ICRYPEX yetkili organlarından gelen talep üzerine veya KULLANICI işlemlerinde şüpheli bir durum olması durumunda ICRYPEX’in internet işlemlerine ilişkin hizmetleri durdurmaya yetkili olduğunu kabul eder.
 9. Hapis Hakkı

  1. ICRYPEX işbu Sözleşmeden kaynaklanan doğmuş ve doğacak alacakları ile gerçekleşmiş ya da muhtemel her tür zararlarının teminatı olarak, borcun ya da zararın doğum tarihinden itibaren KULLANICI’nın ICRYPEX nezdindeki hesabında bulunan varlıklar üzerinde, borç ödeninceye ya da zarar nakit olarak karşılanıncaya kadar Medeni Kanun’un 950 ve devamındaki maddeler çerçevesinde hapis hakkına sahiptir.
 10. Hukuki ve Cezai Sorumluluk

  1. KULLANICI hatasından doğan veya doğacak olan her türlü zarar, ziyan ve/veya kayıplardan dolayı ICRYPEX ortakları, yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ve çalışanları ve bu Sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
  2. Site üzerinde KULLANICI’ya ait üye numarası ve şifre ile gerçekleştirilen işlem ve eylemler nedeniyle ortaya çıkacak hukuki ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya aittir. Bu tür işlemler açısından ICRYPEX’in hiçbir hukuki ya da cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilir. KULLANICI’nın hukuka aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi halinde, ICRYPEX her türlü hukuki yola başvurma ve hesabın dondurulması, iptal edilmesi ya da sözleşmenin feshedilmesi gibi gerekli her türlü idari ve güvenlik tedbirlerini alma hakkına sahiptir.
  3. Kripto varlıkların kullanımı ile ilgili yasal sorumluluk ve vergi mükellefiyetlerinden KULLANICI bizzat sorumludur. KULLANICI’nın kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden ICRYPEX sorumlu değildir.
  4. ICRYPEX üzerinden satın alınan kripto varlıkların nasıl kullanıldığı, nereye ve ne amaçla transfer edildiği, bir suçta kullanılıp kullanılmadığı konularının takibi teknik olarak mümkün değildir. Kripto varlıkların bu veya benzeri kötü amaçlarda kullanılmasından doğan ya da doğacak her türlü sorumluluk KULLANICI’ya ait olup, KULLANICI veya üçüncü kişilerin zarar ve kayıpları ile menfi ya da müspet zararlarından ICRYPEX sorumlu tutulamaz.
  5. ICRYPEX, KULLANICI adına ilgili hesaplarda muhafaza edilen kripto varlıkların güvenliği için basiretli bir tüccar olarak azami özeni göstermekle yükümlüdür. KULLANICI’ya ait kripto varlıklar herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda soğuk depolama yöntemiyle saklanır. Kendisine objektif kriterler çerçevesinde yüklenebilecek kusur dışında, oluşabilecek dolandırıcılık / hırsızlık olaylarından dolayı ICRYPEX sorumlu değildir.
  6. NFT’ler sadece ICRYPEX sunucularında saklanacak olup bu varlıkların başka bir sunucuya transferi söz konusu olmayacaktır. KULLANICI satın almış olduğu NFTleri kendine ait cüzdana transferini isteyebilir ancak bu ilgili NFTnin sunucudan transferini gerektirmez.
  7. ICRYPEX, kendi kontrolü dışındaki teknik arıza ve hatalardan kaynaklanabilecek KULLANICI zararlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve kendisine yönelik hak talebinde bulunulamaz. ICRYPEX, bu hallerde sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak için yapılan işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir; iptal ve geri alma sırasında KULLANICI hesaplarını dondurabilir; herhangi haksız bir ödeme yapılmış olması halinde bu ödemenin iadesini isteyebilir; iade edilmemesi halinde her türlü hukuki yola başvurabilir.
  8. KULLANICI, ICRYPEX ile sözlü ve yazılı iletişimde, saygısızlık ve hakaret içeren tavırları karşısında ICRYPEX’in KULLANICI hesabını dondurma, kapatma ve hukuki yollara başvurma hakkı sahiptir.
 11. Destek Hizmeti Sunumu

  1. ICRYPEX destek hizmetlerini yalnızca [email protected] elektronik posta adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir. ICRYPEX bu elektronik posta adresi dışında herhangi bir yöntem ile kullanıcılarına destek hizmeti sağlamaz. Destek yazışmalarında şifre sormaz, kullanıcılarından kripto varlık göndermeleri için bir cüzdan adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, ICRYPEX bahsi geçen elektronik posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir bildirim sebebiyle kullanıcılarının uğradığı yada uğrayabileceği zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.
 12. Ücret ve Komisyonlar

  1. KULLANICI, Site üzerinde yapacağı her alış satış işlemi için ICRYPEX tarafından belirlenen yöntem ve oranlar üzerinden komisyon ödeyecektir. ICRYPEX, hizmetlerine ilişkin ücretleri Site’de “Komisyon Oranları” başlığı altında ve “Yardım Merkezi”nde ilan eder. ICRYPEX’in hizmetlere ilişkin ücretleri her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır. Ücretler, Site’de ilan edildiği andan itibaren geçerli olacaktır.
  2. ICRYPEX, her Türk Lirası çekme işleminde kullanıcılardan kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir.
  3. Site üzerinden yapılan kripto varlık transferleri ile ICRYPEX tarafından alınan komisyon ve işlem ücretleri iade edilmez.
  4. KULLANICI, işbu Sözleşme’yi onaylamakla Site’de ilan edilen işlem ve komisyon ücretlerini de kabul etmiş sayılır.
 13. Gizlilik Politikası

  1. ICRYPEX, bu Sözleşme nedeniyle sahip olacağı KULLANICI’ya ait kişisel verileri, kişisel verilerin işleme amacına ve hukuka aykırı şekilde işlemeyeceğini, yasal istisnalar dışında KULLANICI’nın rızası olmaksızın üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi ile erişilmesinin engellenmesi amacıyla gerekli idari ve teknik önlemleri alacağını ve bu verileri yurtiçinde güvenli ortamda saklayacağını kabul ve taahhüt eder.
  2. ICRYPEX, sunmuş olduğu hizmet ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla, üçüncü kişiler ve kurum/kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir, bu amaçla kanunlar çerçevesinde izinli iletişim ve/veya pazarlama (reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşmı, yasal ticari yöntemler vb.) faaliyetlerinde bulunabilir. ICRYPEX, KULLANICI’nın isteği dışında iletişim yapmamayı, KULLANICI’nın sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.
  3. ICRYPEX, çerez politikaları kapsamında KULLANICI IP adreslerini, Site’ye erişim sağladıkları cihazların modellerini, iletişim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. ICRYPEX, bu kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve KULLANICI hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanır.
  4. ICRYPEX, Site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü kişilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir. KULLANICI bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı üçüncü kişilerin sitelerine yönlendirebilir. ICRYPEX, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik politikalarına ya da içeriklerine ilişkin olarak hiçbir sorumluluk taşımaz.
 14. Bildirimler

  1. İşbu Sözleşmenin diğer bir maddesine konu olmayan ihbar, tebligat ve diğer bildirimler TARAFLAR’ın iş bu Sözleşmede belirtilen adreslerinden herhangi birine iadeli taahhütlü mektupla veya kurye ile elden teslim yoluyla veya ICRYPEX’in KULLANICI tarafından bildirilen elektronik posta adresine elektronik posta gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.
  2. TARAFLAR, işbu Sözleşmede ve eklerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen telefon ve/veya faks numaraları ile elektronik posta adreslerinin hâlen kullanımda olan geçerli ve güncel numara ve adresler olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres, telefon/faks numaraları veya elektronik posta adreslerine yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.
  3. ICRYPEX, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla; posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.
 15. Fikri Mülkiyet ve Gizlilik

  1. KULLANICI, ICRYPEX’in ürünlerini ve hizmetlerini, işbu Sözleşmede yazılan amaçlar dışında kullanma hakkına sahip değildir. KULLANICI, Site’nin ve ICRYPEX tarafından sunulan diğer ürün ve hizmetlerin, ticari sır niteliğinde olduğunu ve bunların profesyonel emek, zaman ve para harcanarak geliştirilmiş olduklarını bildiğini beyan eder. KULLANICI, ICRYPEX’e ait ticari sırlarını yayınlamayacak, dağıtmayacak veya böyle bir bilgiyi üçüncü kişilere sağlamayacaktır. KULLANICI, hiçbir şekilde Site ve diğer ürün ve hizmetlerini kopya etmeyecek, ayrıştırmayacak, bu amaçlara hizmet edecek çalışmalar yapmayacaktır.
  2. TARAFLAR, yasal hükümlerle icbar edilmedikçe ya da açıklama yapılması zorunluluğunun mevzuatça öngörüldüğü ve/veya yetkili idari merciler veya yargı makamları tarafından talep edildiği haller dışında; işbu Kullanım Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilecek olan işlemler ile ilgili olarak diğer tarafın işleri, müşterileri, iç işleyişi ve diğer her türlü faaliyetleri konusunda her ne şekilde olursa olsun öğreneceği veya diğer tarafın ya da yetkilileri tarafından kendisine tedarik edilecek her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutacak ve söz konusu bilgi ve belgelere ilişkin olarak kanunen görevli ve yetkili personel dışında hiçbir kimseye herhangi bir açıklamada bulunmayacak, keza kendi işyerinde istihdam edilmiş bulunan görevlilerin de bu mükellefiyete mutlak riayetini temin edecektir. Aksi halde, diğer tarafın veya TARAFLAR’ın bu nedenle uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararları tazminle yükümlü olacaktır.
  3. Bu madde hükmü, Kullanım Sözleşmesi’nin herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra da uygulanmaya devam eder. Bu hükme aykırılık nedeniyle ortaya çıkacak zarar ve kayıplardan ya da maddi ve manevi tazminattan, aykırılığı gerçekleştirilen TARAF sorumludur.
 16. Sözleşmenin Tadili

  1. Sözleşme hükümleri, değişikliklerin KULLANICI’ya tebliğinden itibaren 2 iş günü sonra yürürlüğe girmek ve KULLANICI’nın bu nedenle Sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak kaydıyla; ICRYPEX tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. KULLANICI tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 2 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde; değişiklik TARAFLAR arasındaki işlemlerde geçerli olur. KULLANICI, sözleşmede yapılacak değişikliklerin elektronik ortamda kendisine bildirilebileceğini ve değişikliğin kendisi tarafından elektronik ortam üzerinden kabul edilmesi ya da sükutu suretiyle yürürlüğe girebileceğini kabul eder.
  2. KULLANICI, yurtiçi ve yurtdışı mevzuatta ve ilgili düzenleyici kurumlar tarafından, karşı kurum ve kuruluşlarla yapılmış sözleşmelerde, kullanılan işlem platformlarında vb. gibi uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde; herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve yukarıda belirtilen 2 iş günlük süre beklenmeksizin söz konusu değişikliklerin derhal kendisine uygulanabileceğini beyan ve kabul eder.
  3. KULLANICI, ICRYPEX tarafından yapılan değişikliklere itiraz ettiği takdirde veya mevzuat uyarınca yapılması zorunlu değişiklikler ile sözleşmeye devam etmek istemediği takdirde iş bu Sözleşme sona erer. Bu durumda, KULLANICI, Sözleşmeyi feshettiğinde ICRYPEX nezdinde henüz gerçekleşmemiş emrinin bulunması durumunda, bu emirlerden doğan tüm riskler sona erinceye ve Sözleşmeden doğan borçların tamamı ödeninceye kadar bu Sözleşme hükümleri uygulanmaya devam eder.
 17. Sözleşmenin Feshi

  1. İşbu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup; TARAFLAR’ca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.
  2. TARAFLAR’dan her biri, 3 (üç) işgünü önceden (noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla) ihbarda bulunmak kaydıyla; işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.
  3. Sözleşmenin feshi halinde, KULLANICI’nın Site’de henüz gerçekleşmemiş emrinin bulunması durumunda, bu emirlerden doğan tüm riskler sona erinceye ve Sözleşmeden doğan borçların tamamı ödeninceye kadar bu Sözleşme hükümleri uygulanmaya devam eder.
  4. Sözleşmenin TARAFLAR’dan herhangi birince feshedilmesi durumunda ICRYPEX’in işbu Sözleşmeden doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, KULLANICI tarafından işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde ödenecektir. Sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla; söz konusu ödeme sonrasında kalan bakiye KULLANICI varlıkları ICRYPEX tarafından KULLANICI’nın bildireceği banka hesabına ya da cüzdan hesabına aktarılacaktır.
  5. ICRYPEX, aşağıdaki hallerin varlığı halinde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir:
   1. a) Ödemede temerrüt hali: KULLANICI’nın, Sözleşme çerçevesinde girmiş olduğu herhangi bir işlemle ilgili olarak ödemekle yükümlü olduğu borçlarından herhangi birisini ifada temerrüde düşmesi ve bu temerrüt halinin, kendisine gönderilen ödeme ihtarında yer alan süre içerisinde ortadan kaldırılmaması.
   2. b) Sözleşmeye aykırılık: KULLANICI’nın, bu Sözleşme’de ayrıca belirlenmiş ve özel olarak düzenlenmiş durumlar saklı kalmak üzere, Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere ve beyan etmiş olduğu taahhütlerine aykırı davranması halinde, kendisine ihtar edilmesi ve ihtarın ulaşmasından itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde.
   3. c) Yanlış beyan: KULLANICI’nın Sözleşme çerçevesinde vermiş olduğu bilgi ve yapmış olduğu beyanlardan herhangi birisinin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi ve bu aykırılığın Sözleşme’nin devamına imkân vermeyecek bir aykırılık olması halinde (ICRYPEX’in bu aykırılıktan dolayı diğer yasal talep hakları saklıdır).
   4. d) İflas veya aciz hali: KULLANICI aleyhinde iflas başvurusunda bulunulması, kayyum idaresine girmesi, konkordato ilanı, iflas kararı verilmesi gibi KULLANICI’nın aciz haline girmesini doğuran durumlar ile KULLANICI’nın aciz halinde olduğuna veya yakın bir gelecekte olabileceğine ilişkin başkaca ciddi emarelerin ve duyumların olması.
 18. ICRYPEX Kayıtlarının Delil Niteliği

  1. İşbu Sözleşmeden ve Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerden doğabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda ICRYPEX’in defter, kayıt, belge ve elektronik ortam kayıtları delil niteliğine haizdir.
  2. KULLANICI, ICRYPEX yetkilileri ve personeli ile yapacağı tüm telefon konuşmalarının kaydedilebileceğini ve bu kayıtların münhasır delil niteliği taşıyacağını kabul ve beyan eder.
 19. Mücbir Sebep

  Yukarıdaki önlemlerin alınması hâlinde ICRYPEX, doğrudan veya dolaylı olarak bu önlemlerden kaynaklanan herhangi bir zarar, kayıp, masraf ve giderden KULLANICI’ya karşı sorumlu olmayacaktır.

  1. KULLANICI, ICRYPEX’in Türkiye’de ve/veya işlemlerin gerçekleştirildiği ülkelerde meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar, ICRYPEX’in faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve/veya küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin kripto varlık ya da kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler (“Mücbir Sebepler”) nedeniyle, işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bunlardan dolayı KULLANICI’ya karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
  2. ICRYPEX yukarıda yer verilen durumların varlığını tespit ettiği takdirde; tamamen kendi inisiyatifine dayanarak, bildirimde bulunmadan ve herhangi bir zamanda aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alabilir:
   1. a) ICRYPEX’in makul olarak uygun gördüğü kapanış seviyesinde KULLANICI’nın henüz gerçekleşmemiş emirlerinin iptal edilmesi.
   2. b) Ortaya çıkan durumun ICRYPEX’in işbu Sözleşmenin tüm şartlarını veya bazı şartlarını yerine getirmesini olanaksız kılması durumunda; söz konusu şart veya şartların uygulamasının askıya alınması veya değiştirilmesi.
   3. c) Gerekli gördüğü kripto varlıklara ilişkin işlem saatinin ve/veya işlem kurallarının değiştirilmesi.
 20. Bölünebilirlik

  1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, maddesi veya koşulunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olması veya sayılması halinde, bu durum, diğer hükümlerin, maddelerin veya koşulların geçerliliğini ve ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecek veya bozmayacak ve diğer hükümler, maddeler veya koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, TARAFLAR, kısmen veya tamamen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olan veya sayılan hükümleri, TARAFLAR üzerinde aynı ekonomik ve hukuki etkilere sahip yeni, geçerli ve ifa edilebilir hükümlerle değiştirmek için iyi niyetle müzakerede bulunacaklardır.
 21. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

  1. Bu Kullanım Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacaktır.
  2. Bu Kullanım Sözleşmesinin uygulanması veya yorumlanmasından kaynaklanan ihtilâfların çözümlenmesinde İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
  3. Bu Kullanım Sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
 22. Ticari Elektronik İleti

  1. KULLANICI işbu Sözleşmeyi kabul etmek ve işlemlere başlamak suretiyle ICRYPEX’in kendisine, telefonla arayarak, SMS, elektronik posta veya benzeri bir yöntemle ticari elektronik ileti gönderme konusunda yetkilendirdiğini kabul ve beyan eder. Ticari elektronik ileti, ICRYPEX tarafından telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve tanıtım, pazarlama veya reklam gibi ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletilerdir.
  2. KULLANICI, ICRYPEX’in kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin onayı 0850 255 1079 numaralı Müşteri Hizmetleri telefonunu ya da www.icrypex.com/tr/profil/bildirimler/secenekler adresindeki link ya da İleti Yönetim Sistemi https://vatandas.iys.org.tr/izinlerim adresi vasıtası ile her zaman geri alabilir.
  3. Ticari ileri gönderilmesine ilişkin onayın KULLANICI tarafından geri alınması durumunda en geç 3 işgünü içerisinde KULLANICI’ya ticari ileti gönderilmesi durdurulur.
 23. Yürürlük ve Kabul

  1. İşbu Sözleşme KULLANICI tarafından elektronik ortamda onaylanması ile yürürlüğe girer.

Sporu Seviyor ve Destekliyoruz!

Başarılarına ortak olduğumuz; 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Erden Eruç, Emir Tanju ve TOSFED sponsorluklarımız ile Türk sporunu desteklemekteyiz. Faydalı bir süreç izleyerek yeni sponsorluklarımızla attığımız adımlar sayesinde Türk sporuna güç katmaya devam edeceğiz.