MENÜ
CANLI DESTEK
 • İSTANBUL12:56:03
 • NEW YORK7:48:06
 • LONDON12:47:17
 • MOSCOW15:47:33
 • TOKYO21:47:45

ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Kullanıcılarımız; ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. olarak Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenmesi, aktarılması, işleme süresi ve söz konusu kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunu haklar konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

ICRYPEX BİLİŞİM A.Ş. (ICRYPEX) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz ve sunacağımız tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ve ilgili düzenlemeler gereği (KVKK Düzenlemeleri) kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak nitelendirilmekte ve Veri Sorumlusu sıfatıyla ICRYPEX tarafından aşağıda açıklandığı kapsamda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

  1. Kişisel verileriniz, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlüğümüz, fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar, kullanıcı görüşmeleri, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, SMS kanalları gibi yöntemler ve sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik kanallar yoluyla temin edilmektedir.
 2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız, İşleme Süresi ve Hukuki Sebepleri

  1. Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketimizle yapacağınız sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, Şirketimizden aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılmak, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, etkin bir kullanıcı hizmeti sunulması, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel kullanıcı tespiti, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, kullanıcılarımızdan gelen talep ve soruların cevaplanması, Şirketimizin internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması, mevzuatta veya Şirketimizin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması ile Size sunduğumuz faaliyetlerimizin gerçekleştirebilmesi teminen sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek üzere işlenmektedir. Kişisel verilerinizin açık izniniz olmaksızın, ticari amaçla, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik bir başka kişi ve/veya kuruluşla paylaşılması söz konusu değildir.
  2. ICRYPEX söz konusu işleme faaliyetini, esas dayanağı sizlerin açık rızası olmakla birlikte;
   1. İşleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
   2. Rıza alınmasının fiilen imkânsız olması ancak işleme faaliyetinin sizlerin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
   3. ICRYPEX’in taraf olduğu sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması;
   4. ICRYPEX’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
   5. İlgili kişisel verinin bizzat sizin tarafınızdan paylaşılmış olması;
   6. ICRYPEX açısından bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
   7. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ICRYPEX’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
   8. durumlarında Sizlerin rızasına ihtiyaç olmaksızın gerçekleştirebilmektedir. Ancak özel nitelikteki kişisel verileriniz sadece ve sadece bu konuda açıkça rızanızın bulunması, işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması ya da sağlık hizmetlerinin temini gibi amaçlarla işlenmektedir.

  3. Kişisel verileriniz, genel olarak ICRYPEX ile ilişkinizin devam ettiği süre ile sınırlı olarak işlenecektir. Söz konusu ilişkinin sona ermesi sonrasında ise, hukuken başkaca bir süre öngörülmediği ve tarafınızca aksi talep edilmediği takdirde, genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl boyunca verileriniz saklanmaya devam edilecektir. Söz konusu sürelerin dolması durumunda ilgili kişisel verileriniz silinecek ve müteakiben imha edilecektir. Ancak, hiç arzu etmemekle birlikte, Sizlerle bir uyuşmazlığımızın varlığı ya da dava husumetinin söz konusu olması halinde, ilgili uyuşmazlık ya da dava süresince ilgili kişisel verilerinizin saklanacağı ve işleneceği tabiidir.
 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  1. Kişisel verileriniz; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere dışarıdan hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, alt yüklenicilere, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlar gibi tüzel kişilere ve işbirliği içerisinde olan üçüncü tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin teminen ve/veya elektronik ve fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması ile hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
  2. ICRYPEX olarak kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak ve hukuken gerekli şartların sağlanması kaydıyla Türkiye içinde veya başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir, işleyebilir ve saklayabiliriz.
 4. Güvenlik Tedbileri

  1. Kişisel verilerinize ilişkin en önemli hususların başında gerek fiziki gerekse de dijital ortamda tutulan kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması; söz konusu verilerin hukuka aykırı işlenmesi ve hukuka aykırı şekilde erişilmesinin önlenmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla ICRYPEX, muhtemel ihlal ve zarar risklerini göz önünde bulundurarak, maliyet ve etkinlik kriterleri çerçevesinde, personel ile gizlilik sözleşmelerinin imzalanması, yetki hiyerarşisinin kurgulanması, ilgili iç politika ve süreçlerin oluşturulması, şifreleme, virüs veya trojan yazılımları ile STP veya benzeri güvenli veri aktarım mekanizmalarının kullanılması, güvelik duvarı oluşturulması gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü idari ve teknik tedbiri almıştır. Alınan tüm bu tedbirlere rağmen bir veri ihlali ile karşılaşılması durumunda uygulanacak süreçlere ilişkin olarak ise “ICRYPEX Veri İhlali Müdahale Planı” hazırlanarak uygulamaya alınmıştır.
 5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

  1. Şirkete başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 6. Başvuru Yöntemi

  1. (4) numaralı madde de belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi, ICRYPEX’in aşağıda bildirilen adresine şahsen veya noter aracılığıyla ya da hesap açılışı sırasında bildirdiğiniz ve ICRYPEX sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle yapacağınız başvuru kapsamında aşağıda bildirilen elektronik posta adresine iletebilirsiniz. Başvurulara ilişkin olarak “Bilgi Talep Formunu” buradan temin edebilirsiniz.
  2. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, başvurunuza verilecek olan cevabın 10 sayfayı aşması halinde aşan her sayfa başına 1 TL olmak üzere; ilgili bilgi ve dokümanların tarafınıza bir örneğinin verilmesini talep etmeniz durumunda ise bu talebinizin karşılanması için Şirketimizin katlanmış olduğu maliyet Şirketimizce tahsil edilebilecektir.
 7. Kara Parayı Aklamayı Önleme Sorumlusu

  1. Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu, AML Politikası'na uymayı sağlamakla görevli bir Icrypex çalışanıdır: Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu,
   1. Müşterilerin kimlik bilgilerinin toplanması;
   2. Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli tüm raporları oluşturmak, gözden geçirmek, arz etmek ve saklamaya yönelik iç politika ve prosedürleri oluşturmak ve güncellemek;
   3. Müşterilerin sıra dışı faaliyetlerinden kaynaklanan önemli sapmaların izlenmek ve analiz etmek;
   4. Belge, dosya, form ve günlük oturum giriş çıkışlarını kaydetme ve alma için bir kayıt yönetim sistemini uygulamak;
   5. Risk değerlendirmelerini düzenli olarak güncellemek;
   6. konularında görevlendirilmiştir.

 8. Eğitim, Güncelleme ve İç Denetim

  1. Icrypex, yürürlükteki mevzuata uygun surette çıkardığı personel politikası ve prosedürler ile eğitim kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda başta Kara Para Aklamanın Önlenmesi Prosedürü olmak üzere personeline birçok eğitim vermekte ve işbu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamaktadır.
  2. Icrypex “Kara Para Aklama Ve Terörizm Finansmanına Karşı Kanun”, yönetmelik ve tebliğlerle ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat, Şirket politikaları ve usullerine uygun olup olmadığı konusunda periyodik olarak denetim yapmaktadır.

Yazılı Başvurularda

ICRYPEX Bilişim A.Ş.
Maslak Mh. Maslak Meydan Sk. Spring Giz Plaza No:5/57 34396, Sarıyer, İstanbul

Elektronik Posta Yoluyla Yapılacak Başvurularda

[email protected]

SPORU SEVİYOR VE DESTEKLİYORUZ

Başarılarına ortak olduğumuz Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Altay Spor Kulübü ve Göztepe Spor Kulübü sponsorluklarımız ile Türk sporunu desteklemekteyiz. Faydalı bir süreç izleyerek yeni sponsorluklarımızla attığımız adımlar sayesinde Türk sporuna güç katmaya devam edeceğiz.

 • Beşiktaş
 • Altay
 • Göztepe
 • Fenerbahçe